Архітектура та будівництво

Сучасні архітектурні рішення

Проблемні питання, що виникають на стадії оплати виконаних проектних та вишукувальних робіт

Господарські спори, що випливають з відносин сторін по виконанню договорів будівельного підряду, підряду на виконання проектних (вишукувальних робіт), завжди відрізнялися складністю і різноманіттям причин виникнення конфліктів між підрядником і замовником. Найбільш ж частими є суперечки внаслідок невиконання замовником зобов'язання оплати виконаних робіт. У результаті до суду надходять позови про стягнення заборгованості, а також супутні їм вимоги про стягнення пені за прострочення в оплаті, відсотків за користування грошовими коштами, сум індексації заборгованості. У статті розглядаються проблемні питання, що виникають на стадії оплати виконаних проектних та вишукувальних робіт, аналізуються причини найбільш розповсюджених порушень термінів розрахунків за договорами підряду такого роду.

Необхідно відзначити, що, незважаючи на наявність судових спорів, питань розрахунків за договорами на виконання проектних та вишукувальних робіт приділяється недостатня увага в науковій і практичній літературі. Особливо це стосується сучасного періоду. Так, зазначені питання в радянський період аналізувалися Ю. Г. Басін в роботі "Проект. Будівництво. Закон "[1], а також В. А. Рассудовскім в монографії "Договір на виконання проектних та вишукувальних робіт у капітальному будівництві" [2]. В даний час питання розрахунків за договорами підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт залишаються без уваги вітчизняної юридичної науки і практики. Автору статті відома лише одна сучасна вітчизняна публікація "Про розрахунки при виконанні договорів будівельного підряду" О. В. Казакова, зачіпає досліджувану тему [3].

Порядку розрахунків за договорами на виконання проектних (вишукувальних) робіт присвячені п. 18-22 Положення про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, затвердженого наказом міністра архітектури та будівництва Республіки Білорусь від 04.11.1999 р. № 339 [4], досить докладно регламентують порядок розрахунків. Разом з тим судова практика показує, що саме цим умовам договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт сторони не надають належного значення. Як справедливо зазначає О. В. Козаків, часто формулювання в тексті договору страждають розпливчатістю, допускається їх двояке тлумачення, зустрічається заміна загальноприйнятих юридичних термінів повсякденними побутовими фразами [3, с.51]. Все це згодом заважає сумлінній стороні захистити свої права в суді, а недобросовісної - надає шанс уникнути відповідальності. Проаналізуємо виникаючі проблеми сторін договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт на стадії оплати виконаних робіт з пропозицією шляхів їх вирішення.

Відразу відзначимо, що, незважаючи на те що ціна згідно п. 12 зазначеного Положення та є обов'язковою умовою договору, порядок розрахунків до обов'язкових умов не відноситься (на відміну від договорів будівельного підряду). Даний факт певною мірою обумовлює виникнення спірних ситуацій між підрядчиками і замовниками на стадії оплати виконаних за договорами проектних (вишукувальних) робіт.

Порядок розрахунків за виконані проектні та вишукувальні роботи визначається умовами конкурсу або угодою сторін і встановлюється договором. Розрахунки за виконання проектних та вишукувальних робіт можуть здійснюватися щомісяця за виконаний обсяг робіт, за виконані етапи робіт або за весь обсяг робіт, передбачений договором підряду. Крім того, п. 8 Інструкції про порядок розрахунків між замовником і підрядником за виконання проектних та вишукувальних робіт для будівництва об'єктів, затвердженої постановою Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 28.02.2003 р. № 3 [5], встановлено, що розрахунки можуть здійснюватися з використанням авансів до 40% договірної ціни (якщо інше не встановлено договором).

Підставою для розрахунків служить отриманий замовником або генпроектувальником за актом приймання комплект документації по об'єкту в цілому або його етапу. Розрахунок також може вироблятися щомісяця за довідками за фактично виконаний обсяг робіт, якщо договором не передбачено попередньої оплати.

Як показало вивчення судової практики, включення в договори пункту про авансову оплату в сукупності з зайвим "завзяттям" підрядника може обернутися для останнього значними збитками.

Так, господарським судом було розглянуто справу за позовом ТОВ "Б" до УЧП "Ф" про стягнення заборгованості за вироблені проектноізискательскіе роботи [6].

З матеріалів справи випливає, що між ТОВ "Б" і УЧП "Ф" "було укладено договір, предметом якого є розробка будівельного проекту" Реконструкція будівлі під забійний цех ". Відповідно до п. 2.3 зазначеного договору замовник повинен був проавансувати 60% вартості проектних робіт протягом 5 банківських днів з дня реєстрації договору, а суму, що залишилася перерахувати протягом 3 банківських днів з дня підписання акта сдачіпріемкі виконаних робіт. При цьому в п. 3 договору сторони обумовили, що до виконання проектних робіт підрядник зобов'язаний був приступити не пізніше 2 виробничих днів з моменту надходження авансового платежу на розрахунковий рахунок проектувальника.

За твердженням позивача, він приступив до виконання проектних робіт до отримання авансового платежу за усною домовленістю із замовником.

Однак в судовому засіданні відповідач дану домовленість заперечував, а позивач не представив переконливих доказів на підтвердження даного твердження. Таким чином, приступивши до виконання проектних робіт без одержання авансу, підрядник фактично прийняв на себе зобов'язання по виконанню робіт без попередньої оплати. Як було встановлено в ході розгляду справи, проміжні акти сдачіпріемкі виконаних робіт підрядником не складалися і замовником не підписувалися. Отже, позивачем не представлені належні докази виконання какоголібо етапу проектних робіт. У цьому зв'язку суд обгрунтовано визнав неспроможною посилання позивача на ч. 3 ст. 309 Цивільного кодексу Республіки Білорусь, відповідно до якої, якщо зустрічне виконання зобов'язання вироблено, незважаючи на неподання іншою стороною обумовленого договором виконання свого зобов'язання, ця сторона зобов'язана надати таке виконання. Оскільки позивачем не представлені докази часткового виконання проектних робіт, то і вимагати зустрічного виконання зобов'язання щодо їх оплати він не вправі. За результатами розгляду справи в задоволенні позову було відмовлено.

Разом з тим авансування робіт, як і поетапна оплата, часто обумовлюють виконання проектувальником прийнятих на себе зобов'язань в строки, що перевищують встановлені договором. Як правило, можливість для цього в договорі завжди є. Так, наприклад, в більшості проаналізованих типових договорів проектних організацій було вказівка такого змісту: "Ненадання Замовником вихідних даних у повному обсязі служить підставою для перегляду термінів виконання робіт або розірвання договору в односторонньому порядку". Але в той же час перелік вихідних даних в аналізованих договорах не утримувався.

У цьому зв'язку необхідно навести думку Ю. Г. Басіна, який вказував, що сам принцип поетапного виконання та поетапної оплати робіт не стимулює їх якнайшвидшого повного завершення. Доцільним є відмова від поетапної приймання та оплати робіт в будівництві. Настільки ж бажано і в проектуванні перейти до передачі замовнику і до оплати повного комплекту проектної документації по тому чи іншому об'єкту (роздільно за стадіями проектування) [1, с.119].

Оплата прийнятих замовником проектноізискательскіх робіт повинна бути проведена у встановлені договором терміни. У разі їх порушення у підрядника виникає право вимоги застосування до суми боргу коефіцієнта індексації вартості проектних (вишукувальних) робіт, встановлюваного Міністерством архітектури і будівництва Республіки Білорусь на момент фактичних розрахунків та враховує рівень інфляції (п. 22 Положення про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт).

Так, наприклад, господарським судом був розглянутий позов підприємства "А" про стягнення з підприємства "Б" боргу за виготовлення проектносметной документації по об'єкту "Газопостачання та техпереоснащення котельні в місті Б", неустойки у зв'язку з простроченням оплати, відсотків за користування чужими грошовими коштами.

Згідно з кошторисом, складеної підрядником відповідно до вимог законодавства, за станом на 01.12.2002 р. вартість виконаних робіт із застосуванням коефіцієнта індексації склала 33114152 руб., А з урахуванням сплаченого авансу - 25641305 руб. Оскільки п. 22 Положення про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт прямо передбачено право вимоги застосування до суми боргу коефіцієнта індексації вартості проектних (вишукувальних) робіт, вимоги позивача про стягнення суми боргу з урахуванням індексації були задоволені в повному обсязі [7].

Однією з найбільш поширених причин несвоєчасної оплати замовником прийнятої за актом проектної документації є відсутність на неї позитивного висновку державної експертизи.

На перший погляд дана позиція є правомірною: неякісно виконані роботи не повинні оплачуватися аж до усунення недоліків. Однак законодавець у п. 2 ст. 716 Цивільного кодексу Республіки Білорусь встановив дещо інший підхід: при виявленні недоліків у проектносметной документації або в пошукових роботах підрядник на вимогу замовника зобов'язаний безоплатно переробити проектносметную документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати замовнику заподіяні збитки, якщо законодавством або договором не встановлено інше [8].

Таким чином, якщо договором не передбачено проведення експертизи виконаних проектних робіт до їх приймання, а при прийманні робіт претензій до їхньої якості не пред'являлося, то у замовника виникає обов'язок згідно з договором сплатити прийняті роботи.

Так, господарським судом було задоволено позов ВАТ "Г" про стягнення з УП "В" заборгованості за виконані проектні роботи.

Як випливає з матеріалів справи, між сторонами було укладено договір на виконання проектних робіт. Позивачем за завданням відповідача виготовлена проектносметная документація на групу житлових будинків. Згідно з умовами договору замовник протягом 10 днів з дня отримання акта сдачіпріемкі робіт зобов'язаний направити виконавцю підписаний акт сдачіпріемкі проектносметной документації або мотивовану відмову від приймання робіт. Оплата робіт за договором здійснюється протягом 10 днів після оформлення акта. Позивач справив передачу проектної документації по акту сдачіпріемкі проектної документації. Від замовника не надходило відмови від приймання робіт, не пред'являлося зауважень по якості виконаних робіт, не складався акт з переліком необхідних доробок і не заявлялося вимога про усунення недоліків в проектносметной документації на підставі ч. 2 ст. 716 ГК Республіки Білорусь.

Підставою для звернення ВАТ "Г" до господарського суду з позовом послужило невиконання унітарним підприємством зобов'язань з оплати робіт відповідно до умов даного договору.

У скарзі в порядку нагляду відповідач вказав, що їм підписаний акт виконання роботи та отримана проектна документація, яка відразу ж була передана для проведення експертизи в управління державної позавідомчої експертизи при облвиконкомі згідно з постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 4 червня 1996 р. № 362 "Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та затвердження містобудівних проектів та Положення про порядок проведення державної експертизи та затвердження архітектурних та містобудівних проектів ", п. 5 якого встановлено, що архітектурні та будівельні проекти незалежно від відомчої підпорядкованості підлягають обов'язковій експертизі [9]. Документація експертизу не пройшла, про що позивачу було повідомлено листом. Відповідач не здійснив оплату, оскільки порахував, що роботи виконані неякісно, а відповідно до ст. 665 ГК Республіки Білорусь оплаті підлягають роботи, виконані належним чином. Відповідач підписав спочатку акт про передачу проектної документації, оскільки необхідно було отримати проектну документацію з метою подальшої передачі її на експертизу, висновок якої обов'язково для початку будівельних робіт. При вивченні справи в порядку нагляду у Вищому Господарському Суді Республіки Білорусь доводи скарги не були взяті до уваги. Наглядова інстанція зазначила, що згідно з умовами договору підрядником були виконані проектні роботи, які за актом прийняті замовником. Оскільки договором не передбачено проведення експертизи виконаних проектних робіт до їх приймання, а при прийманні робіт претензій до їхньої якості не пред'являлося, у замовника виникла обов'язок згідно з договором з оплати прийнятих робіт. У разі виявлення недоліків у проектносметной документації замовником можуть бути пред'явлені претензії до підрядчика відповідно до п. 2 ст. 716 ГК Республіки Білорусь [10].

Ще одним поширеним підставою виникнення судових спорів про стягнення заборгованості з замовників є неналежне оформлення актів виконаних робіт, довідок про вартість виконаних робіт та витрати: відсутність у них дати підписання, не підписання їх замовником.

Замовник, отримавши від підрядника довідку (акт), її не підписує, вважаючи, що у відсутність підписаного з його боку документа друга сторона не доведе, що роботи дійсно виконані, або з'явиться можливість відтягнути термін оплати, не побоюючись сплати пені за прострочення платежу.

П. 13 постанови Пленуму ВГС Республіки Білорусь від 23.12.2005 р. № 33 "Про деякі питання розгляду спорів, що випливають з договору будівельного підряду" встановлено, що незалежно від наявності в матеріалах справи підписаних представниками замовника і підрядника довідок про вартість виконаних робіт та витрати або непідписаних замовником довідок без зазначення какіхлібо мотивів, у тому числі із зазначенням мотивів після закінчення 3дневного терміну, господарський суд у разі заяви замовником заперечень щодо зазначених у довідках вартості та обсягів виконаних підрядником робіт зобов'язаний перевірити обгрунтованість цих доводів, оскільки згідно зі ст. 108 Хозяйственнопроцессуального кодексу Республіки Білорусь ніякі докази не мають для господарського суду заздалегідь встановленої сили [11].

З метою перевірки доводів замовника судом може бути призначена експертиза або проведення контрольних обмірів, які проводяться відповідно до чинного законодавства з питань правильності витрачання бюджетних коштів, коштів цільових бюджетних та позабюджетних фондів і пільгових кредитів, що виділяються на капітальне будівництво (реконструкцію, ремонт, реставрацію, благоустрій) об'єктів.

У таких випадках господарський суд відповідно до ст. 100 ГПК має право також запропонувати сторонам виробити взаємні звірки обсягів виконаних робіт, їх вартості, вироблених розрахунків [12].

Вважаємо, що зазначені норми можуть бути застосовані і до договорів на виконання проектних та вишукувальних робіт в силу схожої природи спірних правовідносин.

Завершуючи проведений в статті аналіз, можна стверджувати, що виникнення спірних ситуацій між підрядчиками і замовниками на стадії оплати виконаних за договорами підряду проектних та вишукувальних робіт обумовлено саме тим фактом, що порядок розрахунків за них не належить до обов'язкових умов (на відміну від договорів будівельного підряду ). Представляється, що внесення на законодавчому рівні змін у відповідній частині в п. 12 Положення про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, затвердженого наказом міністра архітектури та будівництва Республіки Білорусь від 04.11.1999 р. № 339, безумовно скоротить число спорів, що виникають між підрядниками та замовниками на стадії оплати виконаних за договорами проектних (вишукувальних) робіт.

Крім того, в умовах реалізації державної політики в частині скорочення нормативних строків будівництва і проектування (проведення вишукувальних робіт) обгрунтованим буде відмова від поетапного виконання та поетапної оплати проектних та вишукувальних робіт.

Також логічним буде поширення практики застосування п. 13 постанови Пленуму ВГС Республіки Білорусь від 23.12.2005 р. № 33 "Про деякі питання розгляду спорів, що випливають з договору будівельного підряду" і на правовідносини, що випливають з договорів на виконання проектних та вишукувальних робіт у силу схожої природи спірних правовідносин.

Автор буде радий обговорити з читачами журналу будь-які проблемні питання, пов'язані з правовим регулюванням договору підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт, а також діяльності проектних організацій. Контактний телефон: (0152) 790-612, email: maxima@yandex. ru

Література

1. Басін Ю. Г. Проект. Будівництво. Закон. М.: Юрид. лит., 1978. 152 с.

2. Рассудовскій В. А. Договір на виконання проектних та вишукувальних робіт у капітальному будівництві / Відп. ред. В. І. Серебровський; Академія наук СРСР. Інститут держави і права. М.: Іздво АН СРСР, 1963. 160 с.

3. Казаков О. В. Про розрахунки при виконанні договорів будівельного підряду / / Головний бухгалтер. Будівництво. 2004. № 1. С. 51.

4. Положення про договори підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт: затв. наказом міністра архітектури та будівництва Республіки Білорусь від 04.11.1999 р. № 339 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2000. № 4. Ст. 8/1472.

5. Інструкція про порядок розрахунків між замовником і підрядником за виконання проектних та вишукувальних робіт для будівництва об'єктів: затв. постановою Міністерства архітектури і будівництва Республіки Білорусь від 28.02.2003 р. № 3 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2003. № 97. Ст. 8/9935.

6. Архів господарського суду Гродненської області за 2004 р. Справа № 5-7/04/16к.

7. Рішення господарського суду Гомельської області від 04.02.2003 р. по справі № 24/15 / / Комп'ютерна довідкова пошукова система "КонсультантПлюс"

8. Цивільний кодекс Республіки Білорусь від 7.12.1998 р. № 218-З / / Відомості Національних Зборів Республіки Білорусь. 1999. № 7-9. Ст. 101.

9. Положення про порядок проведення державної експертизи та затвердження містобудівних проектів та Положення про порядок проведення державної експертизи та затвердження архітектурних та містобудівних проектів: затв. постановою Кабінету Міністрів Республіки Білорусь від 4.06.1996 р. № 362 / / Зібрання указів Президента та постанов Кабінету Міністрів Республіки Білорусь. 1996. № 16. Ст. 403.

10. Огляд наглядової практики ВГС Республіки Білорусь / / Вісник ВГС Республіки Білорусь. 2005. № 11. С. 19-20.

11. Про деякі питання розгляду спорів, що випливають з договору будівельного підряду: затв. постановою Пленуму ВГС Республіки Білорусь від 23.12.2005 р. № 33 / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2006. № 21. Ст. 6/474.

12. Хозяйственнопроцессуальный кодекс Республіки Білорусь від 15.12.1998 р. № 219-З / / Національний реєстр правових актів Республіки Білорусь. 2004. № 138-139. Ст. 2/1064.